فرم ارزیابی عملکرد نمایندگان خدمات برای نصب محصولات
مشتریان گرامی محصولات برتا لطفا با شرکت در ارزیابی این شرکت را در ارائه بهتر خدمات همراهی فرمائید.باتشکر